Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа

Фото: rtyva.ru

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!

Эта традиция корнями уходит вглубь веков, к культурным и историческим истокам тувинского народа. Однако в наши дни, сохранив яркую самобытность и национальный колорит, Шагаа превратился в событие интернациональное, в красивый и добрый обычай, сплачивающий все народы, проживающие в Туве, помогающий им понимать друг друга и бережно хранить дружбу и согласие.

И это вполне естественно. В культуре любого народа Новый год всегда символизировал обновление природы, а с ней и человека. Поэтому смыслы, заложенные в Шагаа, тоже понятны и близки каждому из нас, независимо от национальности, веры, гражданства, возраста и иных различий. Любить родину, чтить старших, беречь семью, сохранять чистоту помыслов, творить добро, быть честным во всем – это те общие для всех народов нравственные основы, на которых держится мир и жизнь, которые остаются неизменны от Шагаа к Шагаа, из века в век.

Пусть наступивший год Желтой земляной собаки будет лучше, чем год ушедший, позволит нам всем добиться самых высоких целей, реализовать самые смелые замыслы и осуществить то, о чем мечталось.

Тепла, уюта и понимания в ваших домах и семьях. Мира и благоденствия вам, дорогие земляки, и всем народам России. С праздником!

Шаг чаагай, шагаа чаагай! Амыргын-на амыргын, бүгү делегейниң аңгы-аңгы күрүнелеринде чурттап-амыдырап, өөренип-сургуулдап чоруур тыва деп омактыг, тыва дылдыг чонум силер бүгүдени кайгамчыктыг чараш байырлалывыс - ак чолдуг Шагаа найыры-биле байырымны чедирип, хүндүткелдиң дээди демдээ кылдыр - ак хадакты сөңнеп, энерел сеткил долган йөрээлдерим октаргайны таварыштыр салып тур мен! Курай, курай, курай!!!  Тыва чоннуң чаагай чаңчылдарын салгалдардан салгалдарже дамчыдып бээр хүлээлгевисти эптиг-демниг сүзүктеп чор бис. Өгбелерден ужукталган чаңчылдарывысты улам күштелдирер дээш дыка хөй чаа чаңчылдарның ожуунга отту кывыстывыс. Ыдыктыг арттар-сыннарывыска чалбарып, овааларны артыш-биле айызап, ачы-буян хайырлаан саңывыска чажыывыс чажып, ак-көк дээр-деңгерлеривиске йөрээл-макталды ыдып чор бис. Ол дээш силерге улуу-биле өөрүп четтиргенимни илередип, ам-даа шак-ла ындыг бурунгаар чүткүлүвүс салбаалыңар, хүндүлүг чонум!  Шагаа дээрге-ле, бүгү делегейде тыва омактыг кижи бүрүзүнүң сеткил-сагыжы чайгаар-ла көдүрлүп, өг-бүле бүрүзү өөрүп-хөглеп, аъш-чемниң эң-не сүүзүннүг дээжизин делгеп, чыл эргилдезиниң ээлчег ёзугаар дүжүп келир чылын ырлыг-шоорлуг, тывызык-кожамыктыг, кажык-тевектиг, даалы-тоолдуг, хондур мөргүлдер номчуп тургаш уткуп чор бис. Ол канчаар-даа аажок чоргааранчыг, өөрүнчүг, сүзүктүг!  Көдээ суурларда чурттап чоруур чаңгыс чер-чурттугларывыстың хей-аъдын көдүрер, ажылчын олуттар ажыдар, улустарның сайгарлыкчы чоруун деткиир дээш үнүп турар 9 кызыл меңгилиг, Чер олуттуг, Сарыг Ыът чылын Тывага “Биче суурларга сайзарыл” чылы кылдыр Дээди Хуралга Айыткалга чарладым. Ону бүгү талазы-биле өөренип көргеш, суур бүрүзүнге тааржыр байдалдарын тодарадып тывар бис. Сайзыралдың аргаларын дилээрде, бир-ле дугаарында суур бүрүзүнүң төөгүзүн эки өөренип көөр херек. Бо суурга улус-чон чүнү кылып чораан, кандыг ажыл-агый ачызында бай-шыдалдыг чурттап чораанын улуг назылыг өгбелерден айтырып-тодарадыр херек. Мурнакчы хоочуннар ам-даа бистиң аравыста бар. Оларның арга-дуржулгазын айтырып, суурларның шупту чурттакчыларының киржилгези-биле чон чыыштарын кылыр херек. Чаа дүжүп келир Ыът чылында шак-ла мындыг улуг сорулгаларны боттарывыстың мурнувуста салып тур бис. Мээң чонумдан эң-не кол дилээр чүвем чүл дээрге, суурларның сайзыралынга кижи бүрүзү сеткилиниң ханызындан идепкейлиг киржип, кыдыындан көрүп олурбайн, кижи бүрүзү кылып билир мергежилиниң аайы-биле эгелээшкиннерни кылырыңарны дилээр-дир мен. Демнигде күштүг бис! Чүнү-даа кылып шыдаар бис!  Хүндүткелдиг чонум! Чаа хүннүң баштайгы херелдери-биле, саңны салып, курайлап тургаш уткуп алырывыс Сарыг Ыът чылы бистерниң шуптувустуң идегелдиг эживис, коданывыстың болгаш малывыстың камгалакчы-хайгааракчызы, кезээ шагда шынчы өңнүүвүс болганда, бистерге улуг авырал-хайгааралын сөңнээр дээрзинге бүзүреливис, идегеливис, ынаныжывыс аажок улуг. Ынчангаш, бо чылын Ыът думчуу борбаңнатпайн, Уруг караа кылаңнатпайн чоруп көрээлиңер! Өг-бүлеңерге өөрүшкү-маңнайны, ажы-төлдериңерге аас-кежикти, дөргүл-төрелдериңерге кадыкшылды, мал маганыңар арбын өзүп-мандыырын, одар-белчиириңер четчип чоруурун, авыралдыг ачы-буян долган Шагаа йөрээлдерин сөңнеп тур мен! Шагаа-биле! Курай, курай, курай!

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол

Последние новости Тывы по теме:
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа

- Кызыл
Дорогие земляки, поздравляем вас с наступающим праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!
00:21 16.02.2018 Плюс Информ
- Кызыл
Дорогие земляки, в том числе проживающие за пределами Тувы! Министерство культуры Тувы поздравляет вас всех с наступающим праздником Шагаа.
00:01 16.02.2018 Министерство культуры
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа - Правительство Республики Тыва
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил своих земляков и гостей республики с новым годом по лунному календарю - Шагаа - Кызыл
Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с древним и светлым праздником Шагаа - Новым годом по лунному календарю!
19:47 15.02.2018 Правительство Республики Тыва
 
По теме
Хундулуг эргим кызылчылар! - Администрация г.Кызыл Тыва чоннувустун чаагай чырык байырлалы Шагаа-даа дужуп келди. Силерге сеткилимнин ханызындан изиг байыр чедирип тур мен!
16.02.2018
 
Рождество «у нас» и «у них» - Тувинская правда Рождество отмечают и в России, и в США. Отношения к этому празднику в чем-то схожие, но все же различаются.
19.01.2019
«Праздничные» водители В дни новогодних праздников в Туве для стабилизации дорожной обстановки была усилена работа по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
20.01.2019 Плюс Информ
В Кызыле сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции вернули владелице сотовый телефон, за покупку которого злоумышленники расплатились фальшивыми купюрами.
21.01.2019 Тувинская правда
До-мажор, фа-мажор, соль-мажор… - Тувинская правда В начале февраля в Туве пройдет республиканский конкурс «Три аккорда». 8 февраля в Доме народного творчества состоится республиканский конкурс среди вокально-инструментальных ансамблей «Три аккорда»,
22.01.2019 Тувинская правда
Продолжение. Начало в №2 от 09.01.19 г. Если заинтересовать книгой малыша довольно просто – показать красивые картинки или начать читать вслух, то с подростком всё гораздо сложнее.
19.01.2019 Плюс Информ
Тема издания, бытования, распространения и хранения русской книги в истории тувинской книжной культуры полностью пока не изучена.
19.01.2019 Тувинская правда
Иногда, чтобы выйти на правильную дорогу, приходится немного поблуждать. Так случилось и с Андреем Неверицким.
19.01.2019 Тувинская правда
Золото Начына Куулара - Тувинская правда В Красноярске 17–19 января проходил турнир по вольной борьбе на призы Академии борьбы им.
22.01.2019 Тувинская правда
В Кызыле 7 января в шахматном клубе ТувГУ «Гроссмейстер» состоялся первый чемпионат Тувы по шахматам среди спортсменов-борцов.
15.01.2019 Тувинская правда
Факультет физической культуры и спорта, кафедра физического воспитания ТувГУ 20 декабря отметили интересную дату.
25.12.2018 Тувинская правда
Тува: будьте осторожны с бытовым газом. - МЧС Республики Тыва Уважаемые жители Республики Тыва будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов.
23.01.2019 МЧС Республики Тыва
За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 109 заявлений и сообщений граждан о происшествиях, 5 из них – о преступлениях.
23.01.2019 МВД Республики Тыва
За рабочие сутки 22 января сотрудниками ГИБДД на территории республики от управления транспортными средствами отстранены 5 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
23.01.2019 МВД Республики Тыва
За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 70 заявлений и сообщений граждан о происшествиях, 9 из них – о преступлениях.
22.01.2019 МВД Республики Тыва