Уруг савазынын аксынын чинге аарыы (ыжыы)

Фото: pcent-tuva.ru

Уруг савазынын аксынын чинге аарыы (ыжыы) оске ыжыктар аразында бешки черни эжелеп турар. Ол дыка нептеренгей аарыгларны бирээзи бооп турар. Ол оске чинге аарыгларга бодаарга, «каракка коску», эмчинин шинчилээшкининге тодаргайланып болур. Ынчалза-даа кажан ол каракка коску хевиринче (оске немелде шинчилел ажыглаваска, чижээлээрге кольпоскопия дээн) киргенде, ону баш бурунгаар чайладыры берге, чугле эмнээр херек.

Ындыг болза канчап ону баш бурунгаар чайладып, тывылдырбас болза эки?

Оон чайладыры хой кезии херээжен кижиден хамааржып болур. Чижелээрге, уруг савазынын чинге аарыг диттиг чылдактарын билип аары:

-эрте назы харда (18 хардан эрте)  эр-кыс харылзаа кирери;

-эр-кыс харылзаа тудар хой эштерлиг болуру, оларны кыска уе тургузунда хой солууру

- эр-кыс харылзаа таварыштыр дамчыыр халдавыр аарыглар тыптыры

- шын эвес арыг-шевер сагыыры

- назы-хар четпээнде иштелири база божууру

- бичии уруг чиигээшкинин уезинде уруг савазынын аксынга балыгланыры база кемдээри

- таакпы тыртары

- кижинин халдавырлыг аарыгларга удурланыр шыдамыры кошкаарга

-эки ажыктыг болгаш витаминниг аъш-чем чиирин эвээжедири;

  Ол диттиг чылдактарны ойталап чорбас болза чуу болу бээр?

Бичии уругнун 14-18 харга чедир уруг савазынын аксын кырындан шыва келген кангыры дыка чуга болгаш дораан кемдетингир боор. Ол назы-хар чедип чорда (18-20хар) четчи бооп сайзырап кээр, ынчан эр-кыс харылзаадан дамчыыр халдавырлыг аарыгларга удур камгалал болур.  Бир эвес аныяк кыс кижи ону сагывайн, эрте эр-кыс харылзааже кирип, эрте сайзыраар болза, уруг савазынын аксын кырындан шыва келген кангыры быжыгланып четикпээнде эр-кыс харылзаадын дамчыыр халдывырлыг аарыглар ону уреп, кемдедип оскерлиишкиннер тывылдырар. Чижээлээрге, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, цитомегаловирус халдавыры, герпес вирузу, база кижинин папиллома вирузу болур. Ол халдавырлыг аарыгларнын туннелинде ангы-ангы ыжыктар тыптып, уе шаанда ону тып, эмнетпес болза хоочурай берип болур.

Кижинин папиллома вирузун тодарадып чугаалар болза, оске эр-кыс харылзаадан дамчыыр аарыгларга бодаарга, бо вирус уруг савазынын аксын кырындан шыва келген кангырда клеткаларнын тургузуун оскертип, оларнын анаа кадык клеткалардан оскертип, эгезинде ыжыктырга (предрак – дисплазия шейки матки) чедирип болур. Оон ону уе шаанда тып эмневес болза чинге аарыгларга (рак шейки матки) чедирип болур. Бо кижинин папиллома вирузун озал-айыыл талазын, кижинин кадыынга когаралын билип ап чорууру чогумчалыг болур. Кижинин папиллома вирузу кадык уруг савазынын аксын кырындан шыва келген кангырны чинге аарыгга чедиреринге 6-7 чыл эртер, бир эвес херээжен кижи чылда чангыс катап эмчиге шинчиледип кирип турар болза ону эге чадызында ылавылап тып болур.

Ынчангаш аарыгны эге чадада шинчилеп тып алыры, база ону баш бурунгаар чайладыры кыс кижиден улуг хамааржыр. Бир эвес кыс кижи эр-кыс харылзааже кире берген болза, чартык чылда бир катап херээженнер эмчизинче кирип, шинчиледип ап турары чугула. Эмчиге чылда бир катап кольпоскопия, уруг савазыны аксынын кырындан шыва алган кангырнын клеткаларнын тургузуун тодараткан анализ (мазок на онкоцитологию) дужаап алыры чугула.

Кажан херээжен кижи чылдын-на шинчилелди эртип турар болза кандыг-даа аарыгны эгеки чадада тып, эмнеп ап болур. Дурум болур кылдыр сактып аар чуулдер:

- чылда чангыс катап онкоцитология анализи дужаары

- чылда чангыс катап кольпоскопия эртип аары

- эр-кыс харылзаадан дамчыыр аарыгларны шеглээри.

Бир эвес ава кижи бичии чаш кызы ындыг аарыгга (уруг савазы аксынын ыжыы) таварышпазын, ындыг аарыгга удур камгалалдыг болзун деп баш бурунгаар боданыр болза, мындыг хемчегленир кылып болур. Бугу делегейнин эртем-шинчилел кылып турар эртемдээннери мындыг туннелге келген. Бир эвес бичии кыс уруг (9-20хар) эр-кыс харылзаа кирбээнде кижинин папиллома вирузунга удур тарылга кылып болур (ГАРДАКСИЛ, ЦЕРВАРИКС). Ынчан уруг савазынын аксынын ыжыын эгеки чадазында-ла баш бурунгаар чайлатканы болур.

Аарыгны чугле эм-дом, шинчидилге дузазы- биле баш бурунгаар чайладыыр эвес, ону ог-буленин иштики агаар-бойдузундан база хамааржыр. Чаш толду бичии элээди назынындан тура ооредип, эр-кыс харылзаа дугайында тайылбыр чорук кылыры, бодунун кадыынга сонуургалдыг болуру, уе-шагында эмчилээрин аныяк ада - иелернин бодунун чижек домаанга коргузери чугула дээрзин билир бис. Кадыынар быжыг болзун! Экини кузедивис!

 
По теме
«Онкоконтроль» в Туве - Тувинская правда Общественный совет проекта «Здоровое будущее» в Туве совместно с врачами онкологами провели рабочее совещание по реализации в республике проекта «Онкоконтроль».
08.12.2018
Проведена лекция по ПДД - Городская станция скорой медпомощи ГБУЗ РТ “Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф” регулярно проводит лекции с участием различных ведомств и организаций для своих сотрудников.
07.12.2018
 
5 декабря под председательством руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко прошло очередное заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
06.12.2018
Проведена лекция по ПДД - Городская станция скорой медпомощи ГБУЗ РТ “Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф” регулярно проводит лекции с участием различных ведомств и организаций для своих сотрудников.
07.12.2018 Городская станция скорой медпомощи
Общественный совет проекта «Здоровое будущее» в Туве совместно с врачами онкологами провели рабочее совещание по реализации в республике проекта «Онкоконтроль».
08.12.2018 Тувинская правда
В Туве по факту массового отравления школьников организована доследственная проверка.
06.12.2018 Тувинская правда
В Туве стартовала декада, посвященная Международному дню инвалидов. Как сообщили в Министерстве труда и социальной политики РТ, составлен и утвержден подробный план организационных, медико-социальных,
04.12.2018 Тувинская правда
На ЛДО Кызыла выявлены два факта незаконного энергопотребления на более 4 млн. рублей - ИА Тува-Онлайн Сотрудники компании АО «Тываэнерго» (Общество под управлением ПАО «МРСК Сибири») в ходе рейдовых мероприятий выявили два факта незаконного потребления электроэнергии в одном месте.
08.12.2018 ИА Тува-Онлайн
Пьяная мать Следственные органы СК РФ по РТ завершили расследование уголовного дела по обвинению 26-летней ранее не судимой жительницы Кызыла.
06.12.2018 Плюс Информ
Дети у тувинцев считаются священными. Раньше до трех лет к ним относились вообще, как к богам.
06.12.2018 Плюс Информ
Сотрудниками УФСБ России по Республике Тыва пресечена противоправная деятельность граждан, причастных к межрегиональным поставкам наркотических средств в крупном размере из Республики Тыва в регионы Российской Федерации,
06.12.2018 Тувинская правда
"Алаш" (Тува)  взял Гран-При на Russian World Music Awards! - ИА Тува-Онлайн Сразу две тувинские группы - "Алаш" и "Khoomei Beat" признаны лучшими этническими музыкальными коллективами России на первой российской премии в области этнической музыки Russian World Music Awards!
09.12.2018 ИА Тува-Онлайн
От библиотеки — к библиотеке online - Тувинская правда В Кызыле прошло заседание «круглого стола» на тему «Проблемы развития библиотек образовательных учреждений Республики Тыва».
08.12.2018 Тувинская правда
В Ак-Довураке сегодня вновь заработает кинотеатр с современным оборудованием - ИА Тува-Онлайн В Ак-Довураке завершена установка современного кинооборудования в рамках модернизации кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей на средства Фонда кино (Федеральный фонд социальной и экономической поддержки от
08.12.2018 ИА Тува-Онлайн
Каменные изваяния (кижи-кожээ) широко распространены на территории нашей республики.
06.12.2018 Тувинская правда
Сколько прекрасных пословиц сложено о матери и у тувинского, и русского народа: «При солнышке — тепло, при матери — добро», «Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает», «Материнское слово мимо не молвится».
29.11.2018 Тувинская правда
Эстафета огня в Кызыле - Тувинская правда Тува готовится принять Эстафету огня Всемирной зимней Универсиады. Зимняя универсиада 2019 — всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования,
08.12.2018 Тувинская правда
По Кызылу пронесут Огонь зимней Универсиады-2019 - Министерство образования и науки Зимняя универсиада 2019 – всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования, которые впервые в России пройдут со 2 по 12 марта 2019 года в городе Красноярске.
07.12.2018 Министерство образования и науки
Факелоносец Универсиады: Начын Куулар - ИА Тува-Онлайн Зимняя универсиада — всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования — впервые пройдет в России, городе Красноярске, со 2 по 12 марта 2019 года.
06.12.2018 ИА Тува-Онлайн
В Кызыле в спортзале «Херел» прошла спартакиада отцов среди сборных команд муниципальных образований республики.
06.12.2018 Тувинская правда
В первых лыжных гонках нового зимнего сезона на станции «Тайга» участвовали 96 лыжников от 7 до 79 лет.
06.12.2018 Тувинская правда
В команде её ласково называют «мамой» — за необыкновенно заботливое и трепетное отношение к общему делу.
01.12.2018 Тувинская правда
Участник проекта «ПолитСтартап», известный борец и тренер Буян Бурбучук получил партийный билет на съезде «Единой России» - ИА Тува-Онлайн В Красногорске завершился XVIII Съезд Партии «Единая Россия». В состав делегации от Республики Тыва, которую возглавил член Высшего совета партии Шолбан Кара-оол,
09.12.2018 ИА Тува-Онлайн
Начал свою работу второй день XVIII Съезда партии «Единая Россия» - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Ожидается, что в работе второго дня XVIII Съезда «Единой России» примут участие Президент России Владимир Путин и премьер-министр, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
08.12.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва
За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 64 заявления и сообщения граждан о происшествиях, 7 из них – о преступлениях.
10.12.2018 МВД Республики Тыва
За рабочие сутки 9 декабря сотрудниками ГИБДД на территории республики от управления транспортными средствами отстранены 5 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
10.12.2018 МВД Республики Тыва