Бичии уругларның туберкулез аарыын эртежик илередирин организастаары

Бичии уругларның туберкулез аарыын эртежик илередирин организастаары - http://rptdrt.ru/
Бичии уругларның туберкулез аарыын эртежик илередирин организастаары - http://rptdrt.ru/
Фото: sun4-2.userapi.com

Бичии уругларның, 14 харга чедир, туберкулез аарыын эртежик илередир сорулга-биле иммунодиагностика чорудар.

Туберкулез аарыы-биле аарый берип болур арга, каҗан Манту пробазы  бир дугаарында “кадар” кылдыр демдеглеттингенде, улуг болур. Тодаргайлаарга, Манту салып каан чери кызып, бичии кадыгсымаар апарганда, чок болза хемчээли 5 мм-ден улгады бергенде болур. Бо таварылгада бичии уругга, кадыынга хоралыг көргүзүглер чок болза, дарый химиотреапияны чорудар. Манту пробазы хөй таварылгаларда аарый берген дээрзин илередиптер.

Ам дараазында – туберкулезтуң тускай профилактиказының дугайында чугаа.


БЦҖ вакциназының тарылгазы – туберкулезка удур профилактиктиг кол арга. Вакцинация эрткен уруглар туберкулезтан шуут аарывайн барып болур, чок болза, ол аарыг чиик эртип болур.

Бичии чаш кижи төрүттүнүп кээрге, туберкулезка удур тарылганы албан кылыр ужурлуг, ол тарылга бичии чаштарны бо аарыгдан камгалаарынга улуг салдарлыг.


Туберкулез аарыы эмнеттинип болур аарыг. Эң-не кол чүүл – эмчилерден аңгыда, аарыг кижиниң эмнедип алыр дээш тура-соруундан дыка улуг хамааржыр.
Туберкулез – халдавырлыг аарыг, ынчангаш чанында ажы-төлүн, долгандыр улус аарый бербезин дээш аарыг кижи санитарлыг арыг-силиг чурумун сагыыр ужурлуг.
Халдавырлыг туберкулез аарыглыг кижи өске улуска айыылдыг дээрзин биле тура эмнетпес болза, ону хоойлу езугаар суд таварыштыр күш-биле эмнедир деп шиитпирлеп каарын аарыг кижи бүрүзү билир ужурлуг.

Туберкулезтан камгаланыңар, кадык амыдыралды сагыңар, чылдың-на улуг улус туберкулезка удур флюорография, бичии уруглар туберкулин хыналдаларны эртип туруңар!

#ПротивотуберкулезныйДиспансерТыва
#здоровьедетей
#профилактикатуберкулеза
#Неделя_сохранения_здоровья_детей

 
По теме
Вчера в г. Чадан Дзен-Хемчикского кожууна прошло торжественное открытие при Дзун-Хемчикском ММЦ спортивного зала для занятий ушу,  который построен в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».
Вчера в г. Чадан Дзен-Хемчикского кожууна прошло торжественное открытие при Дзун-Хемчикском ММЦ спортивного зала для занятий ушу,  который построен в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».
РЦМП
"Чүрек болгаш ооң байдалы" - беседа - Противотуберкулезный диспансер Туберкулезка удур диспансерде база Таңды кожуунда "Сой" салбырында аарыг улуска чүрек болгаш ону камнап кадагалаарының дугайында беседларны чорудуп турар.
Противотуберкулезный диспансер
ФГ-бригада противотуберкулезной службы республики завершила обследование жителей Кызылского кожууна - Противотуберкулезный диспансер Напомним, что с 18 по 27 сентября 2023 года передвижные флюоромобили Противотуберкулезного диспансера Тувы выезжали в сумоны Кызылского кожууна с целью ежегодного обследования жителей органов грудной клетки.
Противотуберкулезный диспансер
IMG 2685 - Министерство здравоохранения Сегодня министр здравоохранения Анатолий Югай встретился с участниками Международной научной конференции по вопросам развития традиционной народной медицины в Туве – клиническим фармакологом НМИЦ реабилитации и курортоло
Министерство здравоохранения
Лица с сочетанной патологией (туберкулез и алкоголизм) представляют большую эпидемиологическую опасность не только из-за высокой распространенности туберкулеза среди страдающих алкоголизмом,
Противотуберкулезный диспансер
В Верховном Хурале наградили участника специальной военной операции - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва Сегодня медалью Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва за проявленные героизм и мужество во время проведения специальной военной операции был награжден командир взвода управления минометной батареи 55-й мотострел
Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва