Эки шынарлыг дыштанылга - күш-шыдалдыг болурунуң бир кезээ

Сергек, кадык, чараш болгаш аныяк болур кылдыр чүнү канчалза экил база кадык амыдырал деп чүл, ооң кезектери деп чүүлдерниң дугайында 

Кадык амыдыралдың бир кезээ – шимченгир эки шынарлыг  дыштанылга. Чугула чүүл – бир хонукта кижи 7-8 шактан эвээш эвес удууру. Уйгу-дышка эң-не таарымчалыг үени кежээкиниң 10 шактан даң бажының 6 шакка чедир деп санап турар. Ынчалзажок, аңаа бодунуң амыдыралының хевирин болгаш биоритминче угланганын көөрү чугула.

Сактып алыры чугула чүүл – уйгу чединмээнде, кижиниң амыдыралының шупту адырларынга хамааржыр – организмниң ажылдаарынга, гормоналдыг өскерлиишкиннер болгаш өске өскерлиишкиннерге чедирип болур.

Уйгу-дыш оожум ыржым, караңгы байдалга таарымчалыг. Ынчангаш кижи чогуур шак иштинде удуп дыштанып, организмни дышкарып алыры чугула. Эртен оттуп келгеш, кижи мага хандыр удуп алган, эки хөөннүг оттуп келир ужурлуг, а аңаа чогуур байдалдарны тургузар.

#ПротивотуберкулезныйДиспансерТыва
#зож
#ГодЗдоровья_в_Туве
#Неделя_информирования_о_важности_физической_активности

 
Аллергическая реакция - РЦМП 👉 Большинство аллергических реакций можно легко контролировать. ‼ Но бывают и исключения.
РЦМП
Аллергия на солнце - РЦМП ☀ Фотодерматит или “аллергия на солнце”. ☀ Фотодерматиты (фотодерматозы) — заболевания, обусловленные повышенной чувствительностью кожи к солнечным лучам.
РЦМП
Профилактика диабетической стопы - РЦМП 🦶 Диабетическая стопа — это тяжелое осложнение сахарного диабета, проявляющееся образованием незаживающих язв на коже и дефектов сухожилий, мышц и костей стопы, их нагноением и некрозом.
РЦМП