ТИИЛЕКЧИЛЕРНИ ШАҢНААН

Тыва Республиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң сөстүктер сектору Бүгү делегейниң төрээн дыл хүнүнге уткуштур февраль 16-18 хүннеринде вайбер четкилерге «Тыва дылым – ыдык өнчүм» деп республика чергелиг онлайн-мөөрейни эрттирген. Ук мѳѳрейниң эрттирилгезиниң организастыг айтырыгларын сѳстүктер секторунуң эртем ажылдакчызы Начын Монгуш белеткеп чоруткан.

Айтырылга тыва дылдың эрткен тѳѳгүзү, амгы байдалы, келир үезиниң дугайында 27 айтырыгдан тургустунган. Ол солун айтырыгларга доктааткан кызыгаарлыг үе дургузунда киржикчи бүрүзү чогуур шын харыыны бээр болгаш эң-не хөй айтырыгларга шын харыылаан киржикчи тиилээр негелдени тургускан турган. Бо чылгы эрттирген мөөрейге ниитизи-биле 21 кижи идепкейлиг киришкен.

Мѳѳрейге киришкен киржикчилерниң аразындан Бии-Хем кожууннуң Сесерлиг ортумак школазының 9-ку клазының ѳѳреникчизи Салчак Айда-Сай Аркадьевна шупту айтырыгларга шын харыылааш, «Тыва дылым – ыдык өнчүм» деп республика чергелиг онлайн-мөөрейниң тиилекчизи болган. А Кара-оол Айдыс Владимирович 26 айтырыгга шын харыылааш, 2-ги черге төлептиг болган. 3-кү черге ол-ла школаның 9-ку клазының ѳѳреникчизи Нончат Анеля Айдашовна төлептиг болуп, 24 айтырыгга шын харыылаан.

Тиилекчилерни март 3-те Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң директору, тѳѳгү эртемнериниң кандидады В.Д. Март-оол хүлээп ап, байырлыг байдалга институттуң аңгы-аңгы чылдарда үндүргени номнар, сѳстүктер болгаш шаңнал бижиктерни тывыскан. Институттуң директору В.Д. Март-оол тѳрээн тыва дылывысты кадагалаарынга, ону чонга суртаалдаарынга моон-даа ѳске солун ажылдарны институттуң ажылдакчылары чорудуп турарын, киржикчилерге тыва дылга хамаарышкан ѳске-даа мѳѳрейлерге идепкейлиг киржирин күзээш, оларның удуртукчу башкызы, Сесерлиг ортумак школазының директору Маады Урана Ондаровнага ѳѳрүп четтиргенин илереткен. Оон аңгыда, 2024-2033 чылдарда тыва дылды деткиириниң болгаш сайзырадырының тѳлевилел удавас амыдыралга боттаны бээринге, тыва дыл келир үеде делегейниң ѳске дылдары дег Яндекс-очулдурукчуга база кѳстүп келир дээрзинге улуг бүзүрелин илередип, тыва дылдың сайзыралынче угланган сорулгаларны чедип алырынга бир демниг ажылдаарын кыйгырган.

Ужуражылга үезинде филол.э.к. Э.К. Аннай институттуң ажыл-чорудулгазының дугайында кыска таныштырылганы кылган. Сѳстүктер секторунуң башкарыкчы эртем ажылдакчызы, филол.э.к. П.С. Серен тиилекчилерге изиг байырын чедирип, Моолдуң тываларының ёзу-чаңчылдарының дугайында бижээни номнарын бодунуң ѳмүнээзинден белекке сѳңнээн. Ужуражылганың тѳнчүзүнде сѳстүктер секторунуң эргелекчизи, филол.э.к. К-М.А. Симчит тыва дылдың амгы үеде тургустунуп турар берге айтырыгларын келир үеде чогуур деңнелге шиитпирлээриниң дугайында бодунуң үзел-бодалын илереткен.

Сѳѳлгү чылдарда ТГШИ-ниң тыва дылды сайзырадырының талазы-биле эрттирип турары мѳѳрейлер, угаан-бодал сайзырадыр оюннар, “Чоннуң диктантызы” чижектиг хемчеглерге чоннуң киржилгезиниң идепкейи кошкап, тоомчага албайн турары, тѳрээн дылы дээш бот-чоргааралы чедир быжыкпайн турарын эскерип, демдеглезе чогуур. Тыва дылы дээш сагыжы аарып чоруур чон, эртемденнер, чогаалчылар, артистер, албан черлери бир демниг кады ажылдаары күзенчиг.

 
По теме
Төгерик ширээниң киржикчилери ТГТШИ-ниң ажылдап кылганы тыва дылдың чурагайлыг сайзыралының 2032 чылга чедир планының үндезин айтырыгларын көдүрүп чугаалашкан.
В рамках исполнения поручений Главы Тувы о языковой политике и придании общеобразовательной школе № 2 г. Кызыла статус Национальной гимназии, озвученных в Послании парламенту,
Следственным управлением УМВД России по г. Кызылу завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере,
ОМВД Республики Тыва
yiRcDM8rm54 - Министерство здравоохранения С юбилейным Днем рождения поздравили сегодня в Министерстве здравоохранения заместителя директора НИИ медико-социальных проблем и управления Людмилу Салчаковну Эрдыниеву!
Министерство здравоохранения
Детский туберкулез - РЦМП Туберкулезом заражаются преимущественно в детском возрасте. В данный период обычно наблюдаются первые фазы заболевания.
РЦМП
VvQyy0L7zM8 - Министерство здравоохранения «Туберкулезные палочки настолько устойчивы и стремятся проникнуть в живой организм, что по данным ВОЗ каждый россиянин к 20 годам становится носителем инфекции,
Министерство здравоохранения
Глава Тувы Владислав Ховалыг выразил глубокие соболезнования от лица Правительства и многонационального народа республики Валерию Ховалыговичу, Анай Балчыровне, Леониду Валерьевичу, Шолбану Валерьевичу, родным и близким,
Правительство Республики Тыва