Чурттакчы чонга туберкулез аарыындан канчаар камгаланып болурунуң дугайында удуртулга

Чурттакчы чонга туберкулез аарыындан канчаар камгаланып болурунуң дугайында удуртулга - http://rptdrt.ru/
Чурттакчы чонга туберкулез аарыындан канчаар камгаланып болурунуң дугайында удуртулга - http://rptdrt.ru/

Туберкулез – кара сагыштыг, чажыт эртер, өске аарыг-биле дөмейлежип, чажыртынып болур аарыг. Эмнээшкинге багай алзыр, а нептерээри дыка дүрген болгаш чиик. Эгезинде бо аарыг кижини чүгле өлүмге  чедирип турган болза, үезинде эмнээшкинни эгелээр болза, чайлыг ону тиилеп ап болур.

Ынчалзажок, туберкулезту организмче киирбезин кызыдар. А ол дээрге дараазында дүрүмнерни сагыыры чугула:

Кадык амыдыралды чорудары – шын чемненилге, доктаамал күш-культура, эки дыштаныры, таакпы, арага, наркотиктерден ойталаары.

Профилатиктиг эмчи шинчилгелери болгаш флюорографтыг шинчилге эртери. Кажан силерниң организмиңерде туберкулез бар дээрзи илереттине берзе, ук шинчилге орай болу бээр, ынчалза-даа силер эге чадада аарыгны эмнээшкинни эгелээр аргалыг болур силер. Аарыг ханылаваан таварылгада, эмнээшкинни үезинде эгелээри чугула.

Хууда арыг-силиг гигиеназын сагыыры. Үргүлчү бодунга арыг думчук аржыылы азы чаңгыс катап ажыглаар аржыылдар ап чоруур, кажанда-даа өске улус херекселдери, чемненир херекселдер ажыглаваңар!

Бир эвес чаш ажы-төлдүг болзуңарза, чогуур ужурлуг чугула тарылгаларны эрттирип ап туруңар – ол оларның чуртталгазын камгалап болур.

Бажың-балгадыңар арыг-силиг тудуңар. Чүгле туберкулезка удур эвес, а өске-даа аарыгларга удур хемчеглерге бажыңга доктаамал шык арыглаашкын хамаарыжыр. Өрээл иштин албан-биле агаарладыры чугула. Ол ышкаш эң-не кол чүүл – ымыраа-сээк, таракан аймаан узуткаңар, чүге дизе олар туберкулез аарыының нептередикчилери бооп болур.

Үе-шаанда диагностика болгаш туберкулезтуң эмнээшкини база долу эмнээшкин.

Быжыг кадыкшылды Силерге болгаш Силерниң чоок кижилериңерге күзедивис!

#ПротивотуберкулезныйДиспансерТыва
#зож
#Неделя_популяризации_лучших_практик_укрепления_здоровья_на_рабочих_местах
#чистыеруки

 
По теме
Женский алкоголизм - Противотуберкулезный диспансер ЖЕНЩИНЫ, ПРИСТРАСТИВШИЕСЯ К АЛКОГОЛЮ ИСПЫТЫВАЮТ ПОСТОЯННЫЙ ПСИХИЧЕСКИЙ ДИСКОМФОРТ.
Противотуберкулезный диспансер
VvQyy0L7zM8 - Министерство здравоохранения «Туберкулезные палочки настолько устойчивы и стремятся проникнуть в живой организм, что по данным ВОЗ каждый россиянин к 20 годам становится носителем инфекции,
Министерство здравоохранения
#дыши_свободно# Я_здоров - Противотуберкулезный диспансер Воспитатель детского сада "Ручеек-3" г.Шагонар Мария Молоткова поддерживает акцию  #дыши_свободно #Я_здоров Напомним, что с 1 марта в республике объявлен месячник борьбы против туберкулеза.
Противотуберкулезный диспансер
В Республике Тыва местная жительница предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности малолетним детям - Следственный комитет Фото СУ СК России по Республике Тыва Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летней жительницы Бай-Тайгинского райо
Следственный комитет
Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва сообщило, что исследование проб крови на бруцеллёз у 30 контактных лиц показали отрицательные результаты.
Правительство Республики Тыва
Корпоративная программа “ЗОЖ и позитив – успешный коллектив” в Тес-Хемском кожууне - РЦМП В рамках реализации корпоративной программы “ЗОЖ и позитив – успешный коллектив” регионального проекта “Укрепление общественного здоровья” и Недели профилактики инфекционных заболеваний,
РЦМП
image 5782118 10169130 - Министерство здравоохранения 29 подведомственных медицинских организаций первичного звена здравоохранения сегодня имеют возможность принимать пациентов по предварительной записи.
Министерство здравоохранения